لیست محصولات

بویلر روغن داغ نوعی سیستم حرارتی است که انرژی گرمایی را از طریق سیالات گرما دهنده به سیالات گرما گیرنده که در اینجا همان روغن‌های مخصوص حرارتی هستند، انتقال می‌دهد.